Projecten

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen in Europa. Niet verwonderlijk dat er constant een strijd gevoerd wordt over het gebruik van de ruimte. Er wordt landelijk gewerkt aan de aanleg van een netwerk van natuurgebieden en zijn er wetten en regels die dieren, planten en hun leefgebieden moeten beschermen.

De Zoogdiervereniging kan helpen bij de handhaving van die wetten en regels, waarbij tevens rekening gehouden wordt met andere belangen zoals infrastructuur, huisvesting, waterhuishouding en veiligheid. Wij brengen regelmatig advies uit aan terreinbeheerders, overheid, provincie, onderzoeksinstellingen en MER-aanvragers.

De Zoogdiervereniging kan benaderd worden voor o.a.:

 

Greep uit onze projecten

Hieronder vindt u een overzicht van het type projecten dat ons bureau uitvoert.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Samenwerken in Limburg: vleermuismigratie op de kaart

Samenwerken om de positie van vleermuizen te verbeteren. Hieraan werkten de Zoogdiervereniging, gemeentes, waterschappen en de provincie Limburg. Centraal hierbij stond de migratie van vleermuizen. In opdracht van de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallel en Waterschap Roer en Overmaas werkte de Zoogdiervereniging aan het project “van Mook tot Maastricht”.

Op zoek naar de laatvlieger in Utrecht

De laatvlieger (Eptesicus serotinus) is een voor Nederlandse begrippen grote- en goed zichtbare vleermuis. Maar dat wil niet zeggen dat hij zijn verblijfplaatsen gemakkelijk prijs geeft. Sterker nog het is erg lastig om voor deze soort de verblijfplaatsen te vinden.

Burgerwetenschapsproject 'Wildcamera - zoogdieren in de achtertuin'

Burgerwetenschapsproject 'Wildcamera - zoogdieren in de achtertuin' is een samenwerkingsproject van de Zoogdiervereniging, Wageningen UR, Natuurpunt en Silvavir. We zoeken samenwerking met en financiering bij gemeenten zodat we wildcamera's kunnen laten rondreizen door particuliere tuinen om gegevens te verzamelen over wilde zoogdieren.

Ook geinteresseerd om als gemeente deel te nemen? Bekijk de flyer (pdf)  

Stand van Zaken

Nature out of a Box

Een aantal vleermuissoorten, maar ook beschermde vogels als de gierzwaluw vinden in hun leefgebied in de urbane omgeving. Zij broeden of verblijven onder dakpannen en in spouwmuren. Bij veel nieuwbouw ontbreekt het echter aan geschikte verblijfplaatsen.

Ontwikkelen eDNA methode noordse woelmuis

Sinds 2013 werkt de Zoogdiervereniging aan het optimaliseren van de eDNA methode voor het inventariseren en monitoren van noordse woelmuizen op basis van keutels.

Boer zoekt Vleermuis

Nederland bestaat voor een belangrijk deel uit agrarisch land. Boer zoekt Vleermuis stimuleert agrariërs hun erf aantrekkelijker te maken voor vleermuizen door het plaatsen van voorzieningen, zoals vleermuiskasten. 

Jaar van…

Elk jaar stellen wij een soort centraal. In 2015 is het jaar van de das. De bunzing, egel, wild zwijn, vleermuizen, bever, steenmarter en eekhoorn gingen de das voor.

Netwerk Ecologische Monitoring

Aan de basis van de studie naar en de bescherming van zoogdieren staat het verzamelen van gegevens: waar komen zoogdieren voor en hoe gaat het met ze? Al jaren coördineren wij meetnetten om deze informatie te achterhalen. Onder andere voor vleermuizen, bever, otter, hazelmuis en muizen.

Effecten van windturbines op vleermuizen

De potentiële effecten van windturbines op vleermuizen zijn in Nederland nog niet goed onderzocht. In samenwerking met Bureau Waardenburg hebben wij in opdracht van Agentschap NL, ENECO en NUON onderzoek naar slachtoffers en vleermuisactiviteit gedaan.

Nieuwe technieken: Batloggers en E-DNA

Nieuwe technieken, of toepassingen daarvan, kunnen ons helpen meer en betere informatie te krijgen in het veld. Voorbeelden daarvan zijn het in beeld brengen van de noordse woelmuis en waterspitsmuis met behulp van hun in het water aanwezige DNA.