CaLutra

castorlogo3.gif 146x73

                 

 

Over CaLutra

De Bever (Castor fiber) heeft weer voet aan de grond in Nederland! Na de eerste herintroducties van de soort in 1988 in De Biesbosch - en meerdere uitzettingen later - is de bever een onmiskenbaar onderdeel van onze zoogdierfauna geworden. De bever wordt nu ook steeds vaker buiten de kerngebieden van de 'uitzetlocaties' gesignaleerd. Die steeds groter wordende verspreiding brengt de behoefte mee om de ontwikkeling van de bever in Nederland goed te volgen. CaLutra Nederland geeft daar vorm aan.

Ook de Otter (Lutra lutra) begint zich steeds verder over Nederland te verspreiden. Na de herintroductie van de otter in De Wieden/Weerribben/Rottige Meethe eind vorige eeuw en het opduiken van een vrouwtje met jongen rond Doesburg, duiken de laatste jaren op steeds meer plaatsen onverwacht otters op. Zeker na het stopzetten van de betaalde monitoring van de otterpopulatie, steeg de vraag naar een door vrijwilligers gedragen netwerk om de groeiende verspreiding van de otter in kaart te brengen en in de gaten te houden. CaLutra is er in geslaagd om zo’n netwerk op te zetten en draait inmiddels voor de otter net zo goed als voor de bever.

Bestuur CaLutra

Voorzitter: Hans Bekker
Secretaris: Elze Polman
Penningmeester: Hans Bekker
Jan van Mil: lid en coördinator van de reco's
Daan Bos : lid
Cynthia van Lange: lid
Jacob van Olst: lid
Ben van den Horn: lid
Hugh Jansman: adviseur
Ellen van Norren: redactie nieuwsbrief

Het bestuur heeft een beleidsvisie ontwikkeld die ter inzage is. Klik hier om deze te bekijken.

Hoofddoel

Het hoofddoel van de werkgroep Calutra van de Zoogdiervereniging betreft de bescherming van otter en bever. Die bescherming uit zich in de volgende doelstellingen:

  • de bever en de otter in Nederland een levensvatbare populatie hebben met zo min mogelijk onnodig door de mens veroorzaakte sterfte.
  • de monitoring is op orde zodat vroegtijdig oplossingen kunnen worden aangedragen voor (infrastructurele) knelpunten (zowel voor als door beide soorten) en risico’s voor het voortbestaan van lokale populaties van de twee soorten.
  • de kennis over de status en ecologie van de twee soorten is toegenomen en geborgd in wetenschappelijke publicaties, een kwalitatief goede dataopslag en mensen bij vrijwillig of professioneel werkende organisaties. 

Hoe bereiken we de doelstellingen? 

Om deze doelstelingen te bereiken is Calutra de organisatie die onafhankelijk kan lobbyen. Calutra is ook een logische partij om vrijwillige activiteiten op het vlak van onderzoek en voorlichting te coördineren. Calutra vervult deze rol namens de Zoogdier-vereniging samen optrekkend met andere niet-gouvernementele organisatie’s, bijvoorbeeld Das & Boom en terrein beherende organisaties. CaLutra kan haar doelstellingen niet realiseren zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers. De werkgroepleden dragen bij aan monitoringonderzoek, ecologisch onderzoek, verkennen nieuwe locaties en trekken waarnemingen na. Daarnaast onderhoudt de werkgroep een netwerk van regionale contactpersonen, die elk de ontwikkelingen rond een locatie actief volgen. In aanvulling hierop is de werkgroep actief betrokken bij onderzoeksopdrachten van het verenigingsbureau voor otter- en beveronderzoek, zoals monitoringsonderzoek.

Meer informatie over de activiteiten en hoe je kan meedoen vind je hier!


De bever

CaLutra zet zich in om de verspreiding en de groei van de beverpopulaties in Nederland in kaart te brengen en te volgen. Ook ontwikkelingen in onze buurlanden worden goed gevolgd. Momenteel wordt er gewerkt aan een procotol voor de opvang van dode en gewonde bevers. Nu het zo goed gaat met de bever, wil CaLutra voorkomen dat de bever onnodig als een plaagdier wordt gezien (zoals bijvoorbeeld gebeurd is met de steenmarter). Dit wordt bereikt door het draagvlak voor de bever te vergroten (door middel van excursies, lezingen, informatiemateriaal) en potentiële overlast op tijd te herkennen en handreikingen te gaan bieden om deze overlast te beperken.

Kennis over de bever wordt verzameld en gebundeld en ingezet voor voorlichting, onderzoek en bescherming. Hiermee wil CaLutra zich neerzetten als kennisautoriteit op het gebied van bever in Nederland.


De otter

CaLutra zet zich in om de verspreiding en de groei van de otterpopulaties in Nederland in kaart te brengen en te volgen. De afgelopen jaren heeft de werkgroep samen met de Zoogdiervereniging een netwerk opgezet waarmee de huidige verspreiding van de otter zo nauwkeurig mogelijk in kaart is gebracht. We zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers met name in gebieden waar aanwezigheid vermoed wordt, maar nog niet is aangetoond. Verwacht wordt dat de otter zich de komende jaren nog verder gaat uitbreiden en het uiteindelijke doel van CaLutra is dan ook om een nagenoeg landsdekkend netwerk van vrijwilligers te onderhouden, zoals nu al het geval bij de bever.

Verder heeft Calutra het draagvlak voor de otter vergroot door het zeer schuwe dier meer bekendheid te geven door middel van diverse ottersymposia, excursies, prijsuitreikingen aan de vissersbranche voor ottervriendelijke innovaties en lezingen de afgelopen jaren. Kennis over de otter wordt verzameld en gebundeld en wordt ingezet voor voorlichting, onderzoek en bescherming. Hiermee heeft CaLutra een positie verworven van kennisautoriteit op het gebied van otter in Nederland.

Lid worden

'Leden' van de werkgroep ontvangen 1-2x per jaar de nieuwsbrief en worden uitgenodigd deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroep. Er wordt geen contributie gevraagd, slechts een actieve interesse voor de bever of otter in Nederland en bij gelegenheid een actieve bijdrage.

Indien je slechts de nieuwsbrief wilt ontvangen, kan je je hier inschrijven.

Contact

Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
E-mail: CaLutra